eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

Femto veya Fako

Colin Kerr

Gönderildi: Sal 19, May

Londra’da XXXII. ESCRS Kongresinde, Brendan J Vote, Tasmanian Göz Enstitüsünde, prospektif çalışmalar sonrasında, femtodestekli katarakt cerrahisi ile standart fako uygulamalarında güvenlik ve görsel sonuçlar arasında güvenlik ve görsel sonuçlar arasında fark olmadığının bildirildiğini, söyledi.

Mayıs 2012 ile Kasım 2013 arasında günlük cerrahi merkezinde yapılan bu çalışmada, beş cerrah tarafından ameliyat edilen 4080 ardışık olgu değerlendirildi.

Hastaların seçimi, ilave maliyeti karşılayan ve karşılamayan hastalar olarak belirlendi. Laser için ilave 750 Avustralya $ alındı. Ancak fark ödemeyi kabul eden hastalardan %5’i standart fakoya yönlendirildi. Bu olgular, 22 yaşından küçük, korneal skarı olan, korneal halka takılmış ve filtran glokom cerrahisi geçirmiş hastalardı.

Sonuçta 1852 hasta femtolaser kullanılarak, 2228 hasta standart fako ile ameliyat edildi. Ortalama yaş, cins, katarakt sertliği ve eşlik eden oküler diğer problemler, gruplar arasında eşitti.

Her nekadar intraoperatif komplikasyonlar her iki grupta düşük bulunsa da, istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlendi. Laser grubunda 30 ön kapsül saçağı (%1.62) tespit edilmesine karşın, standart fako grubunda bir olguda kapsül saçağı tespit edildi (p=0.0001). Ancak bu klinik olarak önemli sayılabilecek sorunlar doğurmadı.

Laser grubunda ön kapsülde 34 olguda radyal yırtık gelişti. Standart fako grubunda ön kapsül radyal yırtığı 5 olguda görüldü (p=0.0001). Ön kapsül radyal yırtığı insidansı, ilk uygulanan olgulardaki sıklık ile sonraki dönemlerdeki olgularda farklı değildi. Bu tür yırtıklarda öğrenme eğrisinin katkısı olmadığı düşünüldü.

Klinik sonuçlar açısından önemli etkisi olan arka kapsül yırtığı gelişimi açısından gruplar arasında fark yoktu.

Korneal haze laser grubunda daha yoğundu. 12’ye 1 gibi bir oranda görüldü (p=0.0009). Docking sırasında uygulanan vakum haze nedeni olarak düşünüldü. Stabil olmayan pupillada laser grubundaki 30 olguya karşın klasik fakoda 14 idi (p=0.003).

Dr.Vote laser olgularında daha çok kistoid maküler ödem gelişimi olduğunu söyledi. Görsel sonuçlar açısından 933 laser uygulanan olgu ile 895 standart fako olgusu kıyaslandı. En iyi görme keskinliği fako grubunda daha kötü idi. Laser grubunda LogMAR 0.4 ±0.3, standart fako grubunda 0.34±-0.24 idi (p=0.0001). Laser uygulanan grupta torik lens kullanımı da çok yüksekti 8% 47.7). standart fako grubunda %34.6 oranında torik kullanıldı (p< 0.0001). Laser olguları ortalama görme değerleri açsından çok az farkla daha iyi idi. Log MAR 0.09’a karşın, standart fako da 0.13 idi (p< 0.002). Laser katarakt cerrahisinin görsel etkileri daha detaylı araştırılmalıdır. Hepimizin bildiği gibi ilave maliyet yükü bu teknolojinin kullanımı karşısında bir handikap olarak durmaktad,