eurotimesturkey.org
EuroTimes Türkiye HİKAYELER

FLACS’İN YARARLARI

Colin Kerr

Gönderildi: Cts 29, Ağu

ESCRS'nin yürüttüğü olgu kontrol çalışması tek faydanın daha iyi astigmat kontrolü olduğunu belirledi.

ESCRS’nin yürüttüğü olgu kontrol çalışması tek faydanın daha iyi astigmat kontrolü olduğunu belirledi. ESCRS – EUREQUO femtosaniye lazer destekli katarak cerrahisi (FLACS) çalışması, femtosaniye lazerin geleneksel fakoemülsifikasyona üstün olup olmadığını sorguladı. İspanya, Barselona’da yapılan 33. ESCRS Kongresinde konuşan Dr. Peter Barry, bu olgu kontrol çalışmasına sonuçlarına göre, bu temel soruya verilen cevabın “hayır” olduğunu belirtti.

Bu uyarıyı açıklayan Dr. Barry, çalışmanın neleri ölçüp neleri ölçmediğini göz önünde bulundurmanın önemine dikkat çekti. Çalışma beklenilen cerrahi güçlüğü, oküler komorbiditeyi, peri-operatif komplikasyonları, monofokaller karşısında özellikli göz içi lensleri (GİL’ler), postoperatif komplikasyonları, en iyi düzeltilmiş görme keskinliğini (BCVA), biometri tahmin hatasını ve postoperatif silindir ve cerrahi olarak tetiklenmiş astigmatizmayı (SIA) kesin olarak ölçtü.

“Kapsüloreksisis daireselliğini veya merkeziliğini, mutlak fakoemülsifikasyon enerjisini, kullanılan lazer platformunu, endotel hücresi kaybını, etkili lens konumlandırmasını veya yüksek düzeydeki sapmaları ölçmedik. Bunlar önemsiz olmamakla beraber, veritabanında herhangi bir kıyaslama yoktu”. İrlanda, Dublin’deki St. Vincent Üniversite Hastanesi ve Royal Victoria Göz ve Kulak Hastanesinden Dr. Barry sonuçları bu cümlelerle açıkladı.

ESCRS’nin yürüttüğü FLACS çalışması, Avrupa Katarak ve Refraktif Cerrahi Kalite Sonuçları Kaydı (EUREQUO) veritabanına prospektif şekilde girilen 2.814 FLACS olgusunun ve 2014’de EUREQUO’ya girilen 4.987 kontrolün verilerini içerdi. Bu veriler retrospektif şekilde tanımlanıp kesinlikle aynı preoperatif BCVA, son iki yıl içerisinde yaş ve EUREQUO’daki oküler komorbidite ve beklenen cerrahi güçlük alanlarına verilen “evet” veya “hayır” yanıtları için eşleştirildiler. Tüm FLACS olguları, 50 olgu öğrenme eğrisini aşan cerrahlar tarafından ameliyat edildi ve tüm olgular sıralı olarak bildirildiler.

ANLAMLI FAYDA

Çalışmanın sonuçlarını özetleyen Dr. Barry FLACS’in 1.5D’ye eşit veya üzerindeki postoperatif astigmatizm insidansının en düşük düzeye indirilmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir faydayla birliktelik gösterdiğini bildirdi (yüzde dokuz karşısında yüzde 18.5). Bu sonuçlar, torik GİL, eş zamanlı femtosaniye lazerle refraktif cerrahi veya korneal refraktif cerrahi olgularını hariç tutan bir analizle benzerdi. İlaveten, 0.5D’nin üzerindeki SIA, fakoemülsifikasyonla kıyaslandığında FLACS ile anlamlı şekilde daha düşük oranda meydana geldi (yüzde 47 karşısında yüzde 53).

Bununla birlikte, fakoemülsifikasyona kıyasla FLACS sonrası postoperatif BCVA daha kötüydü. Preoperatif döneme göre postoperatif BCVA’nın daha kötü olduğu gözlerin oranı, fakoemülsifikasyon grubuna göre FLACS grubunda anlamlı şekilde yüksekti (yüzde 3.3 karşısında yüzde 1.3). Eşleştirme işleminin sonucunda preoperatif görme keskinlikleri aynı olduğundan bu bulgu önemliydi. Daha kötü görme, geçmişte yapılan korneal refraktif cerrahiden ziyade postoperatif komplikasyonlara bağlıydı. FLACS ile elde edilen daha kötü BCVA sonuçları postoperatif komplikasyonlara (korneal ödem, erken evrede posterior kapsülde opaklaşma ve tedavi gerektiren üveit) yüksek oranda seyretmesine bağlıydı. Dr. Barry, femtosaniye lazerin şu aşamada fakoya üstün olmadığı sonucuna vardı.